VÍZIA A STRATÉGIEVízie a stratégie

/štruktúra portfólia služieb/

- Návrh vízie a  marketingovej stratégie kampane

- Kreatívny a komunikačný koncept kampane

- Výber cieľovej skupiny a marketingové nástroje jej oslovenia

- SWOT analýza ako nástroj strategického plánovania marketingu /Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats/

- Analýza komparatívneho postavenia a trhovej pozície značky a produktu

- Prieskum trhu so zameraním na štatistickú kvantitatívnu a hĺbkovú kvalitatívnu analýzu

- Návrh komunikačného mixu, efektívna voľba média plánu 

- Hodnotenie efektivity kampane /frekvencia zásahu cieľovej skupiny/

- Cenové analýzy