FILOZOFIANaša filozofia

Sme presvedčení, že účelom reklamy je nielen zvýšenie predaja produktu na trhu, ale aj pestovanie a kultivácia určitej obecnej kultúry trhu. Tvorivosť a nápaditosť v reklame považujeme za rozhodujúci pilier dobrej reklamy.
Klient je pre nás singulárnym bodom nášho snaženia.
Veríme, že financie vložené do reklamy sú investíciou a nie výdavkom. Dobrá reklama musí zohľadňovať zásadu, že investované prostriedky klienta sú vyvážené zodpovednými službami a produkciou agentúry.
Vzťah klient – agentúra by mal byť rovnocenný, a budovaný na vzájomnej úcte, rešpekte a lojalite. Toto všetko je možné vyjadriť do jedného princípu - ústretovosti, ktorý prechovávame a zachovávame ku klientovi. Napĺňať tento princíp pre nás znamená byť:

- ústretový ku klientovi

- ústretový v službách

- ústretový v cenách

Ústretovosť pre nás nie je len situačným okamihom, ale trvalým stavom.